Integrated CODESYS control              Điều khiển tích hợp CODESYS     X2 control 4 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
X2 control 7 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
X2 control 10 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
X2 control 12 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
X2 control 15 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 7 SC Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 7 HB SC Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 SC Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
X2 marine 15 HB SC Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
Distributed CODESYS control                 Điều khiển phân tán CODESYS   Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
Network adapter modules                   Mô-đun bộ điều hợp mạng GN-9273 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GN-9386 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GN-9289 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
CODESYS controller modules                  Mô-đun bộ điều khiển CODESYS GN-9372 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
Digital input modules                               Mô-đun đầu vào kỹ thuật số GT-1238 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-1804 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-12DF Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-1904 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
Digital output modules                       Mô- đun đầu ra kĩ thuật số GT-2318 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-2328 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-2618 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-2628 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-2744 Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-225F Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam
GT-226F Beijerelectronics Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam, Beijer Electronics Vietnam