FIN1520-100-V-Two-Phase-EMI-RFI-Filter_0.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

Bộ lọc DC - FIN1520.0V - Enerdoor - Song Thành Công Việt Nam

 

FIN538S1.1500.BC

TPF538S1 1500-6 3LPE SC ML BC AL C11

ENERDOOR Vietnam

FIN538S1.1600.BC

TPF538S1 1600-6 3LPE SC ML BC AL C11

ENERDOOR Vietnam

FIN538S1.1750.BC

TPF538S1 1750-6 3LPE SC ML BC AL C11

ENERDOOR Vietnam

FIN538S1.2000.BC

TPF538S1 2000-6 3LPE SC ML BC AL C12

ENERDOOR Vietnam

FIN538S1.2250.BC

TPF538S1 2250-6 3LPE SC ML BC AL C12

ENERDOOR Vietnam

FIN538S1.2500.BC

TPF538S1 2500-6 3LPE SC ML BC AL C12

ENERDOOR Vietnam

FIN538S1.3000.BC

TPF538S1 3000-6 3LPE SC ML BC AL C12

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.400.B

TPF539S 0400-6 3LPE SC ML BB AL C01

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.500.B

TPF539S 0500-6 3LPE SC ML BB AL C01

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.600.B

TPF539S 0600-6 3LPE SC ML BB AL C02

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.750.B

TPF539S 0750-6 3LPE SC ML BB AL C02

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.900.B

TPF539S 0900-6 3LPE SC ML BB AL C02

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.1000.B

TPF539S 1000-6 3LPE SC ML BB AL C03

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.1250.B

TPF539S 1250-6 3LPE SC ML BB AL C03

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.1500.B

TPF539S 1500-6 3LPE SC ML BB AL C03

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.1750.B

TPF539S 1750-6 3LPE SC ML BB AL C04

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.2000.B

TPF539S 2000-6 3LPE SC ML BB AL C04

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.2250.B

TPF539S 2250-6 3LPE SC ML BB AL C04

ENERDOOR Vietnam

FIN539S.2500.B

TPF539S 2500-6 3LPE SC ML BB AL C04

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.005.V

TPF1200 0005-5 3LPE TC VLL SR AL C01

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.010.V

TPF1200 0010-5 3LPE TC VLL SR AL C01

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.016.V

TPF1200 0016-5 3LPE TC VLL SR AL C02

ENERDOOR Vietnam

FIN1200ME.016.V

TPF1200ME 0016-5 3LPE TC VLL SR AL C02

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.030.V

TPF1200 0030-5 3LPE TC VLL SR AL C02

ENERDOOR Vietnam

FIN1200ME.030.V

TPF1200ME 0030-5 3LPE TC VLL SR AL C02

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.050.V

TPF1200 0050-5 3LPE TC VLL SR AL C03

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.080.V

TPF1200 0080-5 3LPE TC VLL SR AL C04

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.100.V

TPF1200 0100-5 3LPE TC VLL SR AL C04

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.150.V

TPF1200 0150-5 3LPE TC VLL SR AL C05

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.200.V

TPF1200 0200-5 3LPE TC VLL SR AL C05

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.250.V

TPF1200 0250-5 3LPE TC VLL SR AL C06

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.280.V

TPF1200 0280-5 3LPE TC VLL SR AL C06

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.280.BC

TPF1200 0280-5 3LPE TC VLL BC AL C07

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.320.BC

TPF1200 0320-5 3LPE TC VLL BC AL C07

ENERDOOR Vietnam

FIN1200.360.BC

TPF1200 0360-5 3LPE TC VLL BC AL C08

ENERDOOR Vietnam

 

thong tin lien he ThienSTC