Vui lòng liên hệ Song Thanh Cong Vietnam để được báo giá Bently Nevada Vietnam

100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 106M1081-01
Universal AC Power Input Module ; Note: 125840-02 
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 133300-01
Low Voltage DC Power Input Module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 146031-01
Transient Data Interface I/O Module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 288055-01
Standard Transient Data Interface Module with USB cable
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 140471-01
I/O Module with Internal Terminations (Spares)
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 135489-01
I/O Module 4 Channel Internal Barrier
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 128229-01
Proximitor Seismic I/O Module 3500 PLC
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 176449-01
Proximitor Monitor
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 135489-04
I/O Module With Internal Barriers And Internal Terminations
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 176449-08
Rod Position Monitor
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 149369-01
Enhanced Keyphasor Module
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 125800-01
Keyphasor I/O Module (Internal Terminations)
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 135473-01
3500/25 I/O Module with Internal
Barriers and Internal Terminations
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 163179-01
Temperature Monitors *max order 1
100%  USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 163179-02
3500/61 Monitor