DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI HANDY 2025
Thiết bị cầm tay
Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI HANDY 3020
Thiết bị cầm tay
Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 4010
Thiết bị cầm tay
Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 5060 PLUS Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 8050 Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
PATRICK Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
SEG 1060 Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
MULTIXTEND MultiXtend UI Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
MULTIXTEND MultiXtend Bluetooth  Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1620 Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1615 Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1215 Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1604 Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
FLAT FACE Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
GAS SERIES Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
MINIMESS® p/T 1620 Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
MINIMESS®HOSES Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
MINIMESS®GAS FILLING VALVES Hydrotechnik VietNam, STC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ADAPTERS Hydrotechnik VietNam, STC VietNam