K-EMDB - Phanh trống - Kateel Việt Nam - Song Thành Công Việt Namthong tin lien he ThienSTC 2

K-EMDB - Phanh trống - Kateel Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

Keyence Vietnam

Model: FU-67MTG

Sensor

Keyence Vietnam

Model: FS-N41P

Sensor

Keyence Vietnam

Correct Code: FS-N42P

(SF-N42P) Note: recheck code khi order

ipf electronic Vietnam

Model: IB18C339

Sensor ind, hochtemp 180o M18x1/70lang

IB1801T1, ATEX Zone 22

ipf electronic Vietnam

Model: IB18C340

Sensor ind, hochtemp 180 o M18x1/70lang

IB1802T1, ATEX Zone 22

ipf electronic Vietnam

Model: IN991197

Sensor ind, hochtemp 230 o M32x1,5/91lg

Anschl an Verst, Sn:13, Lemo-Stecker

ipf electronic Vietnam

Model: IN991196

Sensor ind, hocht, verst 22,5x75x99

10-35VDC, 300mA/pnp, Zeit:100ms, Klemmen

ipf electronic Vietnam

Model: PT663023

Sensor laser, analog, teach 20,4x65x50

12-28V DC, Sn100-600, linie, M12Stckr8p

Telco Sensors Vietnam

Model: LR110LTS3815 (LR 110L TS38 15)

Compatible Transmitter

Telco Sensors Vietnam

Model: LR 110L TS58 J

Compatible Transmitter

Telco Sensors Vietnam

Model: LT 110L TS38 15

Compatible Transmitter

Telco Sensors Vietnam

Model: LT 110L TS58 J

Compatible Transmitter

Telco Sensors Vietnam

Model: MPA 41 A 703

Amplifier

Telco Sensors Vietnam

Model: PA 10 B 613

Photoelectric Amplifier

Telco Sensors Vietnam

Model: PA 12 B 003

Photoelectric Amplifier

Allen Bradley Vietnam

Model: 1783-ETAP1F

Sinfonia Vietnam

Model: NC-10H

Clutch

HOKUYO Vietnam

Model: PDL-120S DC24V 120M

Distance Sensor

 

 

thong tin lien he ThienSTC