do muc nuoc tinh the.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

Máy đo mức nước tinh thể - OPQS 2 series cảm biến - WLC 3 - O series - bộ mã hóa - TAKUWA - Song Thành Công Việt Nam

 

Model: 86G-100V (86G) (BDS0140)Synchro Transmitter 50/60Hz; 110V 60Hz"

Takuwa Vietnam

Model: 86G-200/220V (86G) (BDS0147)
Synchro transmitter 50/60 hz; 0.2/0.18A; 78/86V"

Takuwa Vietnam

Model: 86CT  (BDS0803)
Synchro transformer 78/86V;50/60HZ; 52/57V

Takuwa Vietnam

Model: 86DG (BDS0302)
Synchro Transmitter 78/86V;50/60HZ;0 .40/0.35A

Takuwa Vietnam

BDS0119

SDC5275

 

brand

code

BDS0125

SDC5174 

Takuwa

VM-10 Series

BDS0205

Takuwa

CGDSW-S1

Takuwa

RS-232C

BDS0206

Takuwa

BDS0125

Takuwa

RS-422

BDS0132

Takuwa

BDS0119

Takuwa

RS-485

BDS0136

Takuwa

BDS0206

Takuwa

LSRN-1

BDS0140

Takuwa

BDS0205

Takuwa

LS-50

BDS0147

Takuwa

BDS0132

Takuwa

TMC series

BDS0209

Takuwa

BDS0136

Takuwa

CDWS-1464-21

BDS0210

Takuwa

BDS0147

Takuwa

OPWS

BDS0302

Takuwa

BDS0140

Takuwa

DSVD-04H

BDS0402

Takuwa

BDS0210

Takuwa

DSVD-01C

BDS0803

Takuwa

BDS0209

Takuwa

APF-40

BDS0144

Takuwa

BDS0402

Takuwa

DFS-010-01

BDS0151

Takuwa

BDS0302

Takuwa

DFS-010-02

BDS0804

Takuwa

BDS0803

Takuwa

DFS-010-03

BDS0101

Takuwa

SDC5174

Takuwa

SU-02R(red)

BDS0902

Takuwa

SDC5275

Takuwa

SU-02Y(yellow)

Model

Synchro model

Takuwa

RL-02

ALA800-

0

(only bracket)

Takuwa

GAS-03

1

86G-15

Takuwa

KTS-97

2

86CT-15

Takuwa

GISS Series

ALA801-

0

(only bracket)

Takuwa

GISN210-86S[X]

3

86G

Takuwa

GISN400

4

86M

Takuwa

GIWS

5

86CT

Takuwa

GILD200

6

86DG

Takuwa

LTX-1000

7

86DM

Takuwa

CGDSW-S2

 

thong tin lien he ThienSTC