Keyseo bộ lập trình plc Rs automation, bộ điều khiển plc Rs automation, điều khiển plc Rs automation, plc tích hợp hmi Rs automation, plc+ hmi all in one Rs automation, pc công nghiêp Rs automation, industrial pc Rs automation, entry-level panel pc Rs automation, high-end panel pc Rs automation, heavy industrial panel pc Rs automation, màn hình hmi Rs automation, human machine interface Rs automation, bộ điều khiển lập trình  Rs automation, programmable logic controller Rs automation, màn hình lập trình hmi Rs automation, hmi chuyên dụng Rs automation, màn hình điều khiển công nghiệp Rs automation, màn hình hiển thị Rs automation, hmi công nghiệp Rs automation, màn hình công nghiệp Rs automation, màn hình điều khiển hmi Rs automation, panel pc công nghiệp Rs automation, màn hình cảm ứng công nghiệp Rs automation
đơn vị phân phối  thiết bị plc hmi, đại lý phân phối plc, hmi tại vietnam , Rs automation vietnam, đại lý Rs automation ,
micro size PLC  Rs automation
powerful performance and economical  PLC Rs automation
withstand noise  PLC Rs automation
AnyTouch V9 Rs automation
Touch panel Rs automation
   
Tách keyword post nhé team      
       
NX7 Series      
1 NX7S_10ADR NX7S- 10pt BASE DC IN 6P RY OUT 4P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
2 NX7S_10ADT NX7S- 10pt BASE DC IN 6P TR OUT 4P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
3 NX7S_14ADR NX7S- 14pt BASE DC IN 8P RY OUT 6P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
4 NX7S_14ADT NX7S- 14pt BASE DC IN 8P TR OUT 6P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
5 NX7S_20ADR NX7S- 20pt BASE DC IN 12P RY OUT 8P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
6 NX7S_20ADT NX7S- 20pt BASE DC IN 12P TR OUT 8P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
7 NX7S_28ADR NX7S- 28pt BASE DC IN 16P RY OUT 12P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
8 NX7S_28ADT NX7S- 28pt BASE DC IN 16P TR OUT 12P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
9 NX7S_40ADR NX7S- 40pt BASE DC IN 24P RY OUT 16P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
10 NX7S_40ADT NX7S- 40pt BASE DC IN 24P TR OUT 16P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
11 NX7S_48ADR NX7S- 48pt BASE DC IN 28P RY OUT 20P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
12 NX7S_48ADT NX7S- 48pt BASE DC IN 28P TR OUT 20P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
13 NX7_28ADR NX7 Basic 28p, AC Power, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
14 NX7_28ADT NX7 Basic 28p, AC Power, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
15 NX7R-28ADR   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
16 NX7R-28ADT   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
17 NX7R-MEMORY   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
18 NX7_48ADR NX7 Basic 48p, AC Power, DC in 28P, Relay out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
19 NX7_48ADT NX7 Basic 48p, AC Power, DC in 28P, TR out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
20 NX7S_10DDR NX7S- 10pt BASE DC IN 6P RY OUT 4P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
21 NX7S_10DDT NX7S- 10pt BASE DC IN 6P TR OUT 4P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
22 NX7S_14DDR NX7S- 14pt BASE DC IN 8P RY OUT 6P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
23 NX7S_14DDT NX7S- 14pt BASE DC IN 8P TR OUT 6P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
24 NX7_28DDR NX7 Basic 28p, DC Power, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
25 NX7_28DDT NX7 Basic 28p, DC Power, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
26 NX7_48DDR NX7 Basic 48p, DC Power, DC in 28P, Relay out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
27 NX7_48DDT NX7 Basic 48p, DC Power, DC in 28P, TR out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
28 NX7_20ADR_4A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Relay output, 4 CH AnalogInput Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
29 NX7_20ADR_6A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Relay output, 4 CH AnalogInput/2 CH Analog output Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
30 NX7_20ADT_4A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Tr Sink output, 4 CH AnalogInput Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
31 NX7_20ADT_6A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Tr Sink output, 4 CH AnalogInput/2 CH Analog output Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
32 NX7_14EDR NX7 Extension, 14P, DC in 8P, Relay out 6P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
33 NX7_14EDT NX7 Extension, 14P, DC in 8P, Relay out 6P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
34 NX7_28EDR NX7 Extension, 28P, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
35 NX7_28EDT NX7 Extension, 28P, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
NX70 Series     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
36 NX70_CPU70p1 NX70 plus CPU, 0.2us, 9.6K, RS232C/485 1Port, EEPROM Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
37 NX70_CPU70p2 NX70 plus CPU, 0.2us, 20K, 232C/485 2Port, RTC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
38 NX70_POWER1 Power Supply, AC100~220V Input, Out : 5V 3.5A, 24V 0.3A) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
39 NX70_POWER2 Power Supply, AC100~220V Input, 5V 4.0A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
40 NX70_PWRDC Power Supply, DC24V Input, Out : 5V 4.0A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
41 NX70_BASE02 NX70 BASE, I/O 2 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
42 NX70_BASE03 NX70 BASE, I/O 3 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
43 NX70_BASE04 NX70 BASE, I/O 4 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
44 NX70_BASE05 NX70 BASE, I/O 5 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
45 NX70_BASE06 NX70 BASE, I/O 6 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
46 NX70_BASE08 NX70 BASE, I/O 8 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
47 NX70_BASE10 NX70 BASE, I/O 10 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
48 NX70_BASE12 NX70 BASE, I/O 12 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
49 NX70_X16D DC12~24V Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
50 NX70_X16D1 DC24V Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
51 NX70_X32D DC12~24V Input Module, 32Points(20pin Connector x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
52 NX70_X32D1 DC24V Input Module, 32Points(20pin Connector x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
53 NX70_X16A110 110VAC Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
54 NX70_X16A220 220VAC Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
55 NX70_Y8R Relay Output Module, 8Points(Included ZNR) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
56 NX70_Y16R Relay Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
57 NX70_Y16RV Relay Output Module, 16Points(Included ZNR) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
58 NX70_Y16T TR Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
59 NX70_Y32T TR Output 32p(Sync Type, NPN), Connector(20p x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
60 NX70_Y32P TR Output 32P(Source Type, PNP), Connector(20pin x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
61 NX70_Y16SSR AC(SSR) Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
62 NX70_DUMMY Dummy Unit (Blank Cover) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
63 NX70_XY16 I/O Mix 16p Module, DC24V Input 8p/ Relay Output 8p Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
64 NX70_XY32 I/O Mix 32p Module, DC24V Input 16p/ TR Output 16p Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
65 NX70_AI4V NX70 Analog Input, 4Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
66 NX70_AI4C NX70 Analog Input, 4Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
67 NX70_AI8V NX70 Analog Input, 8Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
68 NX70_AI8C NX70 Analog Input, 8Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
69 NX70_AO2V NX70 Analog Output, 2Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
70 NX70_AO2C NX70 Analog Output, 2Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
71 NX70_AO4V NX70 Analog Output, 4Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
72 NX70_AO4C NX70 Analog Output, 4Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
73 NX70_RTD4 RTD Input Module, 4Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
74 NX70_TC4 Thermocouple Input Module, 4Ch, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
75 NX70_HSC1 HSC 1CH, 100Kcps, Pulse Out 1Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
76 NX70_HSC2 HSC 2CH, 100Kcps, 24Bit Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
77 NX70_HSC4 HSC 4CH, 200Kcps, 32bit Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
78 NX70_PULSE4 Pulse Control Module, HSC 4Ch, Pulse 4Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
79 NX70_POSI2 NX70 Positioning units for 2 Axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
80 NX70_POSI4 NX70 Positioning units for 4 Axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
81 NX70_SCU SCU, Serial Comm. Unit (232C/485, 2Ports) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
82 NX70_MWLINK Multi Wire-LINK Module, 0.5Mbps, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
83 NX70_CCU+ Computer Communication Unit, RS232/485 1 Port Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
84 NX70_SLAVE Remote Slave Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
85 NX70_DNS DeviceNet Slave for NX70 series Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
86 NX_PIN20 I/O Connector, 20Pin, for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
87 NX70_CBLDC Cable-Harness DC 32P input, (20Pin),1.5m for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
88 NX70_CBLTR Cable-Harness TR 32P Output, (20Pin),1.5m for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam