bo dem hien thi.png

thong tin lien he ThienSTC 2

SHN-2900 , SHN-2000 - Bộ đếm hiển thị - Shinho System - Song Thành Công Việt Nam

 

SHN-PDC SPN-RTD Shinho Vietnam
SHN-DFC SPN-PMC Shinho Vietnam
ACR-100 P-ISO Shinho Vietnam
ACR-13A-R/M P-IPS Shinho Vietnam
ACR-13A-S/M P-RTD Shinho Vietnam
ACR-13A-A/M P-PMC Shinho Vietnam
ACR-13A-R/M P-T/C Shinho Vietnam
SHN-1100 SD- 100 Shinho Vietnam
SHN-1100-I SHN-620 Shinho Vietnam
SHN-3110 SHN-640 Shinho Vietnam
SMI-3000 SHN-HLS Shinho Vietnam
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93266
Model: ASR 21.5 125/1A 5VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93267
Model: ASR 21.5 150/1A 2,5VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93268
Model: ASR 21.5 150/1A 5VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93294
Model: ASR 21.5 150/1A 7,5VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93270
Model: ASR 21.5 200/1A 2,5VA Kl.1
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXL15E70V
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXL15E8R
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXL25DFR008[E][M][S][V][X]
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXL25DFR016[E][M][S][V][X]
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXL25DFV070[E][M][S][V][X]
Hans-schmidt Vietnam CH-500N
Hans-schmidt Vietnam CH-5000N
Hans-schmidt Vietnam CW-500N
Hans-schmidt Vietnam CW-5000N
Hans-schmidt Vietnam FW-12
Dold Vietnam Article Number: 0052847
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC110V
Dold Vietnam Article Number: 0052848
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC127V
Dold Vietnam Article Number: 0052849
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC230V
Dold Vietnam Article Number: 0052850
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 110V
Dold Vietnam Article Number: 0052851
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 230V
Heidenhain Vietnam LC 192F 1240 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387086-12 
Heidenhain Vietnam LC 192F 1340 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387086-13 
Heidenhain Vietnam LC 192F 1440 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387086-14 
Heidenhain Vietnam LC 192F 1540 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387086-15 
Heidenhain Vietnam LC 192F 1640 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..
ID: 387086-16 
Bando Vietnam Geared Motor Ass'y
1.5kw * 4p
Power Supply  : 380VAC, 50Hz, 3Phase
Reducer ratio :  1/8.4 , 1/12.12 , 1/16.36
Weight: 40kg
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-10 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-16 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-60bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-45 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-160 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-250 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-200 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-400 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-10 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-16 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-45bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-45 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-160 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-250 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-200bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-200 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-400 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-10 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-16 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-60bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-45 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-160 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-250 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-200 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX
(Model: ALF24NM(0-400 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-10 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-16 bar)RH)
Nesstech Vietnam Correct: AL.F.2.4NM.0-45bar.RH.RX.QA
(Model: ALF24NM(0-45 bar)RH)

thong tin lien he ThienSTC