Sản phẩm Serries PIC
WALL MOUNTED ENCLOSURES
Tủ điện âm tường
EKO Tempa Pano VietNam, STC VietNam
ETS Tempa Pano VietNam, STC VietNam
EDT Tempa Pano VietNam, STC VietNam
HDS  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
KDS  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
JB Tempa Pano VietNam, STC VietNam
TB  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
BK/BKP  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
KB/KBP  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
FLOOR STANDING ENCLOSURES
Tủ điện đứng
AS  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
BS Tempa Pano VietNam, STC VietNam
MS  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
CC  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
A/C Tempa Pano VietNam, STC VietNam
GS  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
STAINLESS STEEL ENCLOSURES
Tủ điện Inox
ETS  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
JB  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
AS  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
EMC SHIELDED ENCLOSURES
Tủ cách ly điện từ EMC
ESE  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
BSE Tempa Pano VietNam, STC VietNam
CONSOLE SYSTEMS PT  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
PTE  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
PY Tempa Pano VietNam, STC VietNam
OPERATOR PANELS &  SUSPENSION SYSTEMS KSK  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
KMP  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
KPD  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
KPA  Tempa Pano VietNam, STC VietNam
AIR CONDITIONING SYSTEMS Ventilation and Air-Conditioning Tempa Pano VietNam, STC VietNam