Appliation Product Product in Vietnamese  Code  
Automotive - Embedded Systems Bison DR + GNSS Mô đun   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Aardvark DR + GPS Mô đun   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Buffalo GNSS Receiver Máy thu GNSS   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Condor family of GPS modules Mô đun GPS   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Antenna Companion Modules Mô đun đi kèm ăng ten   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
OEM GPS Antennas Ăng ten định vị   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Copernicus® II Máy thu GPS Copernicus® II   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Mapping and GIS Handheld Computers with GPS/GNSS Máy tính cầm tay với định vị GPS / GNSS Geo 7X TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Juno 5 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
TDC100 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Trimble T10 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Yuma 2 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
GPS/GNSS Receivers Máy thu GPS/GNSS R1 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
R2 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Catalyst TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Field Software Phần mềm  TerraFlex TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
TerraSync TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Mobile Mapping Bản đồ di động MX7 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Mobile Computing Rugged Handheld Computers Máy tính cầm tay Ranger 7 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Juno T41 series TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Juno T41 series TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Yuma 2 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Nomad series TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Ranger 3 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Smart Accessories Phụ kiện thông minh PG200 GNSS Receiver TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Accessory Products Linh kiện  Juno T41 Accessories TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Yuma 2 Accessories TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Nomad Accessories TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Ranger 3 Accessories TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Precision OEM GNSS OEM GNSS Receivers Máy thu vệ tinh định vị toàn cầu GNSS BD910 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD920 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD930 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD935-INS TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD940 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD940-INS TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD970 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD982 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD990 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD992 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
BD992-INS TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
MB-Two TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
GNSS Antennas Ăng ten định vị toàn cầu GNSS AG25 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
AV28 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
AV33 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
AV34 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
AV37 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
AV39 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
AV59 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
GA810 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
GA830  TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
LV59 TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Zephyr 3 Base TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Zephyr 3 Rover TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Zephyr 3 Rugged TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Time and Frequency TS200 Thunderbolt® NTP Time Server  Máy chủ thời gian TS200 Thunderbolt® NTP    TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
GM200 Thunderbolt® PTP Grandmaster Clock Đồng hồ đo GM200 Thunderbolt® PTP    TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
ICM SMT 360™ Multi-GNSS Timing Module Mô đun thời gian ICM SMT 360™   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Mini-T™ GG Multi-GNSS Disciplined Clock Board Bo đồng hồ Mini-T™ GG   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
RES SMT 360™ Multi-GNSS Timing Module Mô đun thời gian RES SMT 360™   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Thunderbolt® E GPS Disciplined Clock Đồng hồ định vị GPS Thunderbolt® E   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Acutime 360 Multi-GNSS Smart Antenna Ăng ten thông minh Acutime 360    TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Bullet™ GPS Antenna Ăng ten GPS   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Bullet™ GG Antenna Ăng ten GG   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Bullet™ L1 L2 Antenna Ăng ten L1   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Bullet™ 360 Antenna Ăng ten 360   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Bullet™ 40dB Antenna Ăng ten 40dB   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam
Bullet™ GB Antenna Ăng ten GB   TRIMBLE VIETNAM STC VietNam