Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam 

Fi20-W40-CD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-W40-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-W40-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-W40-OA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-W40-OD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-W40-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi20-W40-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-OA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-CD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-OD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni30-W40-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-CD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-OA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-OD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-W40-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-OA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-CD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-OD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-W40-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-BN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-BP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-CD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-CN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-CP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-OA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-OD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-ON6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-OP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi15-WL40-VA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-BN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-BP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-OA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-CD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-CN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-CP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-OD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-ON6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-OP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni20-WL40-VA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-BN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-BP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-CD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-CN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-CP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-OA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-OD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-ON6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-OP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi25-WL40-VA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-BN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-BP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-CA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-CD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-CN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-CP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-OD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-ON6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-OP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni40-WL40-VA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-BN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-BP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-CD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-CD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-CN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-CP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-OA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-OA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-OD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-OD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-ON6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-OP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-VA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi40-W80-VA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-BN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-BP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-OA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-OA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-CD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-CD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-CN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-CP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-OD9L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-OD9L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-ON6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-ON6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-OP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-OP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-VA41L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Ni50-W80-VA41L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi50-W80-BN6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi50-W80-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
Fi50-W80-BP6L-Q Elco Holding Vietnam Sensor
Fi50-W80-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor