vtls-vtld-–-may-bien-dong-ha-ap-–-mbs-–-stc-vietnam.png

VTLS/VTLD – Máy biến dòng hạ áp – MBS – STC Vietnam

Hãng sản xuất: MBS Vietnam

Nhà cung cấp: STC Vietnam

  1. MBS VTLS/VTLD  Biến áp hạ áp – voltage transformer for low voltage

Các máy biến áp hạ áp của MBS AG đặc biệt chịu điện áp và hiệu quả cao nhờ cấu trúc vật lý của chúng. Chúng cũng cung cấp khả năng truyền sóng hài chính xác đẳng cấp lên đến 10 kHz. Phạm vi sản xuất của MBS AG  bao gồm máy biến áp cách điện một cực để kết nối giữa dây dẫn và đất, và máy biến áp cách điện hai cực để kết nối giữa dây dẫn và ruột dẫn.

No Hãng sản xuất Mã đặt hàng Thông số Tên hãng
1 MBS

603-0001

0-25 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
2 MBS

603-0002

0-25 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
3 MBS

603-0003

0-25 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
4 MBS

603-0004

0-25 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
5 MBS

603-0005

0-25 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
6 MBS

603-0006

0-25 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
7 MBS

603-0007

0-25 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
8 MBS

603-0008

0-25 VA , 0.72kV, 500/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
9 MBS

603-0009

0-25 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
10 MBS

603-0010

0-25 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
11 MBS

603-0011

0-25 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
12 MBS

603-0012

0-25 VA , 1.2kV,750/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
13 MBS

603-0013

0-25 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
14 MBS

603-0021

25 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
15 MBS

603-0022

25 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
16 MBS

603-0023

25 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
17 MBS

603-0024

25 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
18 MBS

603-0025

25 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
19 MBS

603-0026

25 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
20 MBS

603-0027

25 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
21 MBS

603-0028

25 VA , 0.72kV, 500/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
22 MBS

603-0029

25 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
23 MBS

603-0030

25 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
24 MBS

603-0031

25 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
25 MBS

603-0032

25 VA , 1.2kV,750/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
26 MBS

603-0033

25 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
27 MBS

603-0041

50 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
28 MBS

603-0042

50 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
29 MBS

603-0043

50 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
30 MBS

603-0044

50 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
31 MBS

603-0045

50 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
32 MBS

603-0046

50 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
33 MBS

603-0047

50 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
34 MBS

603-0048

50 VA , 0.72kV, 500/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
35 MBS

603-0049

50 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
36 MBS

603-0050

50 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
37 MBS

603-0051

50 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
38 MBS

603-0052

50 VA , 1.2kV,750/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
39 MBS

603-0053

50 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLS-L cách điện 1 cực
40 MBS

604-0001

0-25 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
41 MBS

604-0002

0-25 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
42 MBS

604-0003

0-25 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
43 MBS

604-0004

0-25 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
44 MBS

604-0005

0-25 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
45 MBS

604-0006

0-25 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
46 MBS

604-0007

0-25 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
47 MBS

604-0008

0-25 VA , 0.72kV, 500/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
48 MBS

604-0009

0-25 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
49 MBS

604-0010

0-25 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
50 MBS

604-0011

0-25 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
51 MBS

604-0012

0-25 VA , 1.2kV,750/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
52 MBS

604-0013

0-25 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
53 MBS

604-0021

25 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
54 MBS

604-0022

25 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
55 MBS

604-0023

25 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
56 MBS

604-0024

25 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
57 MBS

604-0025

25 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
58 MBS

604-0026

25 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
59 MBS

604-0027

25 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
60 MBS

604-0028

25 VA , 0.72kV, 500/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
61 MBS

604-0029

25 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
62 MBS

604-0030

25 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
63 MBS

604-0031

25 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
64 MBS

604-0032

25 VA , 1.2kV,750/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
65 MBS

604-0033

25 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
66 MBS

604-0041

50 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
67 MBS

604-0042

50 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
68 MBS

604-0043

50 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
69 MBS

604-0044

50 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
70 MBS

604-0045

50 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
71 MBS

604-0046

50 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
72 MBS

604-0047

50 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
73 MBS

604-0048

50 VA , 0.72kV, 500/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
74 MBS

604-0049

50 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
75 MBS

604-0050

50 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
76 MBS

604-0051

50 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
77 MBS

604-0052

50 VA , 1.2kV,750/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
78 MBS

604-0053

50 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLD-L cách điện 2 cực
79 MBS

601-0001

0-1 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
80 MBS

601-0002

0-1 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
81 MBS

601-0003

0-1 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
82 MBS

601-0004

0-1 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
83 MBS

601-0005

0-1 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
84 MBS

601-0006

0-1 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
85 MBS

601-0007

0-1 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
86 MBS

601-0008

0-1 VA , 0.72kV, 500/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
87 MBS

601-0009

0-1 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
88 MBS

601-0010

0-1 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
89 MBS

601-0011

0-1 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
90 MBS

601-0012

0-1 VA , 1.2kV,750/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
91 MBS

601-0013

0-1 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
92 MBS

601-0020

0-2.5 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
93 MBS

601-0021

0-2.5 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
94 MBS

601-0022

0-2.5 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
95 MBS

601-0023

0-2.5 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
96 MBS

601-0024

0-2.5 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
97 MBS

601-000-2.5

0-2.5 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
98 MBS

601-0026

0-2.5 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
99 MBS

601-0027

0-2.5 VA , 0.72kV, 0-50/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
100 MBS

601-0028

0-2.5 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
101 MBS

601-0029

0-2.5 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
102 MBS

601-0030

0-2.5 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
103 MBS

601-0031

0-2.5 VA , 1.2kV,70-5/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
104 MBS

601-0032

0-2.5 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
105 MBS

601-0040

0-5 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
106 MBS

601-0041

0-5 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
107 MBS

601-0042

0-5 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
108 MBS

601-0043

0-5 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
109 MBS

601-0044

0-5 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
110 MBS

601-0045

0-5 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
111 MBS

601-0046

0-5 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
112 MBS

601-0047

0-5 VA , 0.72kV, 0-50/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
113 MBS

601-0048

0-5 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
114 MBS

601-0049

0-5 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
115 MBS

601-0050

0-5 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
116 MBS

601-0051

0-5 VA , 1.2kV,70-5/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
117 MBS

601-0052

0-5 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
118 MBS

601-0060

15 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
119 MBS

601-0061

15 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
120 MBS

601-0062

15 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
121 MBS

601-0063

15 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
122 MBS

601-0064

15 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
123 MBS

601-0065

15 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
124 MBS

601-0066

15 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
125 MBS

601-0067

15 VA , 0.72kV, 150/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
126 MBS

601-0068

15 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
127 MBS

601-0069

15 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
128 MBS

601-0070

15 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
129 MBS

601-0071

15 VA , 1.2kV,715/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
130 MBS

601-0072

15 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLS cách điện 1 cực
131 MBS

602-0001

0-1 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
132 MBS

602-0002

0-1 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
133 MBS

602-0003

0-1 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
134 MBS

602-0004

0-1 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
135 MBS

602-0005

0-1 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
136 MBS

602-0006

0-1 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
137 MBS

602-0007

0-1 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
138 MBS

602-0008

0-1 VA , 0.72kV, 500/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
139 MBS

602-0009

0-1 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
140 MBS

602-0010

0-1 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
141 MBS

602-0011

0-1 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
142 MBS

602-0012

0-1 VA , 1.2kV,750/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
143 MBS

602-0013

0-1 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
144 MBS

602-0020

0-2.5 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
145 MBS

602-0021

0-2.5 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
146 MBS

602-0022

0-2.5 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
147 MBS

602-0023

0-2.5 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
148 MBS

602-0024

0-2.5 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
149 MBS

602-000-2.5

0-2.5 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
150 MBS

602-0026

0-2.5 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
151 MBS

602-0027

0-2.5 VA , 0.72kV, 0-50/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
152 MBS

602-0028

0-2.5 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
153 MBS

602-0029

0-2.5 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
154 MBS

602-0030

0-2.5 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
155 MBS

602-0031

0-2.5 VA , 1.2kV,70-5/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
156 MBS

602-0032

0-2.5 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
157 MBS

602-0040

0-5 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
158 MBS

602-0041

0-5 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
159 MBS

602-0042

0-5 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
160 MBS

602-0043

0-5 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
161 MBS

602-0044

0-5 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
162 MBS

602-0045

0-5 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
163 MBS

602-0046

0-5 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
164 MBS

602-0047

0-5 VA , 0.72kV, 0-50/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
165 MBS

602-0048

0-5 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
166 MBS

602-0049

0-5 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
167 MBS

602-0050

0-5 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
168 MBS

602-0051

0-5 VA , 1.2kV,70-5/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
169 MBS

602-0052

0-5 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
170 MBS

602-0060

15 VA , 0.72kV, 100/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
171 MBS

602-0061

15 VA , 0.72kV, 110/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
172 MBS

602-0062

15 VA , 0.72kV, 200/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
173 MBS

602-0063

15 VA , 0.72kV, 220/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
174 MBS

602-0064

15 VA , 0.72kV, 230/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
175 MBS

602-0065

15 VA , 0.72kV, 380/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
176 MBS

602-0066

15 VA , 0.72kV, 400/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
177 MBS

602-0067

15 VA , 0.72kV, 150/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực
178 MBS

602-0068

15 VA , 0.72kV, 600/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực, VTLS/VTLD – Máy biến dòng hạ áp – MBS
179 MBS

602-0069

15 VA , 1.2kV, 660/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực, VTLS/VTLD – Máy biến dòng hạ áp – MBS
180 MBS

602-0070

15 VA , 1.2kV, 690/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực, VTLS/VTLD – Máy biến dòng hạ áp – MBS
181 MBS

602-0071

15 VA , 1.2kV,715/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực, VTLS/VTLD – Máy biến dòng hạ áp – MBS
182 MBS

602-0072

15 VA , 1.2kV, 1000/√3 V Biến áp MBS VTLD cách điện 2 cực, VTLS/VTLD – Máy biến dòng hạ áp – MBS

 

======================================================

STC Vietnam là đại lý chính thức của MBS tại Việt Nam – Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa hệ thống và giải pháp tối ưu cho quy trình sản xuất công nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng, Vì vậy hãy vui lòng liên hệ chúng tôi để hỗ trợ thêm về sản phẩm VTLS/VTLD – Máy biến dòng hạ áp – MBS  !!!

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email: stc1@stc-vietnam.com

Skypee: stc1@stc-vietnam.com